Impact ziektewet vanaf 1 januari 2014 voor u als werkgever

Wellicht dat u in het voorjaar van het UWV een lijst ontvangen heeft met namen van vangnetters (oud werknemers met destijds een tijdelijk contract, die ziek uit dienst gegaan zijn) en die nu nog steeds ziek zijn, waarvoor u vanaf 01 januari a.s. door het UWV financieel mede verantwoordelijk wordt gesteld.

De premie die u als werkgever betaalde voor de ziekengelduitkering voor deze vangnetters aan het sectorfonds was de afgelopen jaren, de naam zegt het al, volledig sector afhankelijk.
M.a.w. of een werkgever nu een heel gezond verzuimmanagement voor haar flexwerkers (alle werknemers met een tijdelijk contract, niet zijnde uitzendkrachten, noch zzp-ers) er op na hield, met weinig verzuim als gevolg, of dat een werkgever het wellicht niet zo nauw nam met haar flexwerkers (het waren immers toch maar tijdelijke contracten), het maakte niet uit. De totale instroom van zieke flexwerkers (vangnetters) in uw gehele sector bepaalde de premie. En nadat het tijdelijk contract was verlopen werden ze opgevangen door het UWV en was u verlost van alle (financiële) verantwoordelijkheid.


Dit verandert per 1 januari a.s.

Voor u als kleine onderneming verandert er niets; de premie die u betaalt blijft volledig sector afhankelijk. Behoort u als werkgever tot de groep middengrote bedrijven dan wordt de premie vanaf 1 januari gedeeltelijk vastgesteld door de sector en gedeeltelijk door uw eigen verzuimcijfers. Is uw bedrijf groot dan wordt de premie volledig bepaald door uw eigen verzuimcijfers. Zie schema:

Kleine werkgevers 
Met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer): Loonsom in 2012 ≤ € 307.000 
Premie: op sectorniveau (dus geen individuele toerekening).
Middelgrote werkgevers 
Met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer: € 307.000,- ≤ loonsom 2012 ≤ € 3.070.000
Premie: Gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie. 
Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele toerekening (*)

Grote werkgevers 
Met meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer: loonsom 2012 > € 3.070.000
Premie:  Volledig op individueel niveau.

(*) rechtevenredige verdeling van 0% bij een werkgeversgrootte van 10 x de gemiddelde premieplichtige loon t/m 100% bij een werkgeversgrootte van 100 x gemiddelde premieplichtige loon.


Maar dat niet alleen …

Deze nieuwe maatregel werkt met terugwerkende kracht. U wordt zelfs financieel verantwoordelijk gesteld voor oude flexwerkers die vanaf 1 januari 2012 ziek geworden zijn, inmiddels uw organisatie verlaten hebben (toen het tijdelijke contract verliep), en nu nog steeds ziek zijn en in de ziektewet zitten. En dat voor maximaal 10 jaar!

De details hierachter, de historie van de ziektewet, en de beweegredenen voor de overheid om tot wijziging van de Ziektewet te komen kunt u lezen in ons artikel:            Ziektewet 01jan14 – Hoe zit het nu precies?

 

Wij adviseren u daarom nu het volgende:

1. Controleer op de eerste plaats heel goed de lijst die u van het UWV ontvangen heeft.
Er is al gebleken dat het UWV niet geheel feilloos deze lijst heeft samengesteld.
Kloppen de namen wel van ex flexwerkers die aan u worden toegerekend? Stonden ze destijds überhaupt wel bij u op de payroll? Zijn ze aaneengesloten ziek geweest? Horen ze niet misschien tot de groep uitzonderingen? Etc. Zie ook ons artikel      Ziektewet 01jan14 – Hoe zit het nu precies?

2. Overweeg of u deze vangnetters (zieke ex flexwerkers) wellicht niet alsnog wilt begeleiden in hun
re-integratie proces.
De ironie is dat ze nu onder de verantwoordelijkheid vallen van het UWV voor wat betreft de re-integratie naar nieuw werk, terwijl u er financieel verantwoordelijk voor gesteld.
Het is aan u om te bepalen welk vertrouwen u er in heeft dat onder de supervisie van het UWV uw ex medewerkers weer gezond worden, en aan het werk gaan. Immers, pas als dat op een gegeven moment het geval is (voor minimaal 4 weken aaneengesloten), bent u verlost van enige financiële verantwoordelijkheid. En dat kan dus misschien wel 10 jaar voortduren!
Het kan daarom wellicht financieel de moeite waard zijn om u toch te ontfermen over deze zieke werknemer om hem of haar sneller te laten re-integreren dan u verwacht onder de leiding van het UWV. Verzuimwijzer is in staat u daarbij te helpen, net als bij al uw huidige zieke werknemers.

3. Voor wat betreft uw huidige flexwerkers…
De tijd dat u zich niet meer hoeft te bekommeren over de re-integratie van uw huidige zieke flexwerkers, omdat ze toch uw organisatie verlaten zodra het tijdelijke contract is afgelopen, is dus duidelijk voorbij!
Het kan u nog zeer lang achtervolgen middels een fikse premieverhoging. Zoals gezegd, maximaal 10 jaar (!) nadat de eerste 2 jaar ziekten van de zieke flexwerker voorbij zijn.
Kortom: het loont nog meer dan ooit tevoren, om ervoor te zorgen dat u een goed verzuimmanagement hanteert voor al uw werknemers. Zowel uw werknemers met een vast contract, als die dus met een tijdelijk contract. Dit komt niet alleen de vitaliteit van uw organisatie ten goede, maar kan u ook nog veel geld besparen. Mocht een werknemer uw organisatie verlaten, zorg er dan in ieder geval voor dat hij of zij dat gezond doet en volledig inzetbaar voor werk is. Zoals bekend, is Verzuimwijzer hierbij uw partner.

Voor meer informatie nodigen we u graag uit om met ons contact op te nemen.
Telefonisch: 035-6978777, dan wel per email info@verzuimwijzer.nl